0
 • No products in the cart.

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (Private Group 2023) บิน WE

฿20,500

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา : Hanoi&Sapa 4วัน 3คืน (กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มต้นที่ 12 ท่าน) สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์เช่น : หมู่บ้านก๊าตก๊าต, Moana Café, กระเช้าฟานซีปัน, Fansipan peak, Vietreking Sapa Café, ตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา,น้ำตกสีเงิน (Silver Waterfall), สะพานแก้วมังกรเมฆ, St Joseph Cathedral Hanoi, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem), ถนน 36 สายเก่า (Old Quarter) 12+ สถานที่เที่ยว ไฮไลท์ | 10 มื้ออาหาร

 

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว

 • ที่ซาปา พัก : Pistachio Hotel Sapa (ระดับ 4ดาว), Hotel de la Coupole – Mgallery (ระดับ 5ดาว) (กรณีต้องการเปลี่ยน โรงแรมเป็น Viettrekking Sapa ควรแจ้งล่วงหน้า มากกว่า 90 วัน เพราะที่นี่ห้องพักมีน้อยมาก)
 • ที่ฮานอย พัก : Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (ระดับ 5ดาว)

 

เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 12 ท่านขึ้นไป (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

☎️ติดต่อสอบถาม 📱คุณธี : 081-642-4456

 

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา : Hanoi&Sapa  (4วัน 3คืน)

(กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มต้นที่ 12 ท่าน)

สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ ซาปา : หมู่บ้านก๊าตก๊าต, Moana Café, กระเช้าฟานซีปัน, Fansipan peak, Vietreking Sapa Café, ตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองซาปา,น้ำตกสีเงิน (Silver Waterfall), สะพานแก้วมังกรเมฆ ฮานอย : St Joseph Cathedral Hanoi, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ (Hoan Kiem), ถนน 36 สายเก่า (Old Quarter)

12+ สถานที่เที่ยว ไฮไลท์ | 10 มื้ออาหาร

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว

 • ที่ซาปา พัก : Pistachio Hotel Sapa (ระดับ 4ดาว), Hotel de la Coupole – Mgallery (ระดับ 5ดาว) (กรณีต้องการเปลี่ยน โรงแรมเป็น Viettrekking Sapa ควรแจ้งล่วงหน้า มากกว่า 90 วัน เพราะที่นี่ห้องพักมีน้อยมาก)
 • ที่ฮานอย พัก : Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (ระดับ 5ดาว)

รายละเอียดเพิ่มเติม…

 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 12 ท่านขึ้นไป (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ราคารวมค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่าอาหาร ค่าโรงแรมที่พัก ค่าไกด์ท้องถิ่น ค่ายานพาหนะ ทั้งหมด ตามที่กำหนดในรายการทัวร์
 • กรณี กรุ๊ปเดินทาง น้อยกว่า 12 ท่าน เช่น ทำเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน ราคาจะมีการ Update ให้ทราบหลังจาก ทาง Operator ที่เวียดนาม ได้มีการ Confirm โรงแรม เรียบร้อยแล้ว (ตามพีเรียดวันเดินทาง ของลูกค้า)
 • ***Includes round-trip monorail transfers between Sapa Station and Hoang Lien Station, round-trip cable car transfers between Hoang Lien Station and Fansipan Station + Includes round-trip monorail transfers between Fansipan Station to Fansipan peak***

 

☎️ติดต่อสอบถาม 📱คุณธี : 081-642-4456

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (Private Group 2023) บิน WE

ตลอดปี

ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

10

มื้ออาหาร

4.7

ดาวที่พัก

Thai Smile

การเดินทาง

12
สถานที่ท่องเที่ยว
ไม่มี
กิจกรรม
1
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน

05.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบินไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

07.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 560 (07.40-09.35)

09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮานอย (HANOI NOI BAI INTL) ประเทศเวียดนาม ผ่านขั้นตอน

  • ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระตรวจเช็คความเรียบร้อย
  • ผ่านศุลกากร

10.00 หลังตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่น บริเวณจุดนัดพบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นออกเดินทางต่อ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซาปาในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทาให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

เข้าเช็คอินที่ โรงแรม Pistachio Hotel Sapa

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร

หลังอาหารนำท่าน ออกมาเดินเล่น ใจกลางเมืองซาปา เที่ยวชมทะเลสาบซาปา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืน ชมโบสถ์ซาปาหรือโบสถ์หินตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1895 โดยชาวฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของซาปาและเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดในซาปา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ด้านหลังโบสถ์มีทิวเขา Hoang Lien Son อันงดงามตั้งอยู่ ด้านหน้าโบสถ์เป็นจัตุรัสหลักของเมือง ในเวลากลางคืนผู้คนมากมายจะมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆที่นี่ โบสถ์หินได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไฟ LED

ที่พัก

Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Moana Café จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองซาปา ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา พร้อมการชมวิวหลักล้านกับสายหมอกจางๆ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ตลอดเส้นทางขึ้นเขาลงเขา ท่านจะเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ เด็กๆวิ่งเล่นจับกลุ่มอยู่ตามคันนา สลับกับทิวทัศน์ของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขา หากเป็นช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยว จะมีโอกาสได้เห็นทุ่งนาสีทองอร่ามตา นอกจากนี้ระหว่างทางยังมีสะพานข้าม น้ำตกกินรี หรือ น้ำตกเตียนซาน น้ำตกที่มีตำนานคล้ายคลึงกับวรรณกรรมไทยที่เล่าถึงน้ำตกที่เป็นสถานที่ชำระร่างกายของเหล่ากินรี ถือเป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน

กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้น เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ในอดีตนักท่องเที่ยวสามารถพิชิตยอดเขาฟานซีปันด้วยการเดินเท้าเท่านั้น แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2559 ได้มีการเปิดตัวกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car)ของซันเวิลด์ ฟานซีปัน เลเจนด์ (Sunworld Fansipan Legend) ขึ้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเที่ยวซาปาสามารถพิชิตยอดเขาอินโดจีนที่สูงที่สุดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม กระเช้าลอยฟ้า Sun World Fansipan เป็นกระเช้าที่ยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 143 กิโลเมตร นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขา หากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย (ราคาทัวร์รวมตั๋ว ขาขึ้นและลง แบบ Combo Set ไว้แล้ว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายหน้างานใดๆอีก) ***Includes round-trip monorail transfers between Sapa Station and Hoang Lien Station, round-trip cable car transfers between Hoang Lien Station and Fansipan Station + Includes round-trip monorail transfers between Fansipan Station to Fansipan peak***

จากนั้นนำท่านกลับลงมาที่ตัวเมืองซาปา และ นำท่านไปยัง Viettreking Sapa Cafe อิสระให้ท่านได้ลองเครื่องดื่ม ชา กาแฟ  และ ของว่าง เบเกอรี่ น่ารัก น่ารัก พร้อมด้วยการชมวิว นาขั้นบันไดสวยๆ ในอีกมุม (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเครื่องดื่มและของว่าง)

หลังจากนั้น นำท่านเข้า Check in ที่โรงแรม Hotel de la Coupole – Mgallery ระดับ 5 ดาว

ค่ำ

บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล เครื่องเงิน และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

ที่พัก

Hotel de la Coupole – Mgallery ระดับ 5 ดาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภูเขา อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน ท่านสามารถเดินไปชั้นบนของน้ำตกได้ น้ำตกซิลเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชม ชาวเวียดนามเรียกน้ำตกนี้ว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหน้าผาหิน เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) สะพานแก้วแห่งนี้เป็นสะพานแก้วใสที่แรกในเวียดนาม ซึ่งความสูงของสะพานนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 3,000 คนในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยอนุญาตให้อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son จากมุมสูงและยังมีลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตรเป็นจุดเชื่อมขึ้นมาบนสะพาน สะพานแก้วมังกรเมฆห่างจากตัวเมืองซาปาไปประมาณ 20 กิโลเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ระดับ 5 ดาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (วันนี้ สามารถออกสายๆ ได้ โดยท่านสามารถขึ้นไปว่ายน้ำ หรือ ชมวิว ที่ ชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ได้ ซึ่งจะเป็นวิวสระน้ำแบบ อินฟินิตี้ เพื่อชมวิวตัวเมืองฮานอย)

ฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทังลอง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน

หลังอาหารเช้า นำท่านไปยัง St Joseph Cathedral Hanoi หรือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ ที่งดงามและสวยที่สุดในฮานอย โบสถ์เซนต์โจเซฟ ( Joseph Cathedral) ตั้งอยู่บนถนนยาจุง (Nha Chung) ทางด้านเหนือของทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) เมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนามและได้จัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยได้ทำให้ความเชื่อและสิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกทำลายทิ้งไปพอสมควร รวมถึงที่นี่ด้วยเพราะก่อนจะสร้างโบสถ์แห่งนี้ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์บ่าวเทียน (Bao Thien) และถูกทำลายลงตอนสร้างโบสถ์เซนต์โจเซฟ ทำให้ที่นี่เป็นโบสถ์เก่าที่สุดในฮานอย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 (ซึ่งมีอายุประมาณ 130 ปี) โดยได้ตัวอย่างจากโบสถ์นอสเตอดรามในปารีส สร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึดฮานอย ทุกวันนี้ตอนกลางคืนจะมีการติดไฟสวยงาม ยามเย็นลานเล็กๆด้านหน้าจะมีเด็กๆมาเล่นกีฬา มีการถ่าย prewedding ให้เห็นเป็นประจำ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก : วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา หากมองจากมุมสูงของสถานที่ตั้ง ที่นี่เหมือนตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที่ สิ่งปลูกสร้างมีการวางผังเป็นอย่างดี ใช้สีสันที่กลมกลืนในโทนสีเหลือง น้ำตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหนึ่ง จะเห็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายชั้นโดดเด่น มีภาพที่สะท้อนลงสู่ผืนน้ำ เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟส่องสว่าง เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อว่า Khai Quoc และได้มาเปลี่ยนเป็น Tran Quoc ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ Le Huy Tong  การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป พระอมิตาภพุทธเจ้า ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านไปยัง ถนน 36 สายเก่า  ย่านถนน 36 สายเก่า ที่ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สายด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้นั่นเอง โดยถนนแต่ละสายก็จะเต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งกิน เที่ยว ดื่ม รวมไปถึงการช้อปปิ้งที่ถนนแต่ละสายก็จะมีของขายที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ถนนสาย Hang Dau ก็จะขายเฉพาะรองเท้า ส่วนถนนสาย Hang Gai นั้นขายผ้าไหม เป็นต้น เรียกว่าถนนทั้ง 36 สายนี่มีของขายที่ไม่ซ้ำกันเลย ใครที่ขยันเดิน มาช้อปปิ้งในย่านนี้น่าจะถูกใจอย่างแน่นอน และทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ย่านนี้จะมีตลาดกลางคืน หรือ Hanoi Weekend Night Market (ที่คล้ายกับตลาดถนนคนเดิน) คึกคักไปด้วยผู้คนทั้งชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมวิถีชีวิต ซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาเวียดนาม กระเป๋า ของใช้ที่ทำจากหัตถกรรม และของฝากสไตล์เวียดนาม ซึ่งความสนุกของถนนสายนี้คือ คนไทยสามารถต่อรองราคาได้ เพราะพ่อค้าแม่ค้าบางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮานอย (HANOI NOI BAI INTL)

18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮานอย หลังจากเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำทำ Check in ที่เคาน์เตอร์ สายการบิน WE

20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 565

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว
4/5

2

Hotel de la Coupole – Mgallery ระดับ 5 ดาว
5/5

3

Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ระดับ 5 ดาว
5/5

4

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  Download โปรแกรมเดินทาง

  โปรแกรมเดินทาง Click

   

   

  ไฮไลท์ทัวร์

  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (Private Group 2023) บิน WE

  ตลอดปี

  ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

  10

  มื้ออาหาร

  4.7

  ดาวที่พัก

  Thai Smile

  การเดินทาง

  12
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ไม่มี
  กิจกรรม
  1
  สถานที่ช้อปปิ้ง
  ไม่มี
  วันอิสระ

  รายละเอียดทัวร์

  เดินทาง 4 วัน 3 คืน

  05.00 น.

  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบินไทยสมายล์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง

  07.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 560 (07.40-09.35)

  09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮานอย (HANOI NOI BAI INTL) ประเทศเวียดนาม ผ่านขั้นตอน

   • ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระตรวจเช็คความเรียบร้อย
   • ผ่านศุลกากร

  10.00 หลังตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่น บริเวณจุดนัดพบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  บ่าย

  จากนั้นออกเดินทางต่อ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ซาปาในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนและตึกต่างๆ รวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่ และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ทาให้เมืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

  เข้าเช็คอินที่ โรงแรม Pistachio Hotel Sapa

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตราคาร

  หลังอาหารนำท่าน ออกมาเดินเล่น ใจกลางเมืองซาปา เที่ยวชมทะเลสาบซาปา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง มีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืน ชมโบสถ์ซาปาหรือโบสถ์หินตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1895 โดยชาวฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของซาปาและเป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดในซาปา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ด้านหลังโบสถ์มีทิวเขา Hoang Lien Son อันงดงามตั้งอยู่ ด้านหน้าโบสถ์เป็นจัตุรัสหลักของเมือง ในเวลากลางคืนผู้คนมากมายจะมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆที่นี่ โบสถ์หินได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไฟ LED

  ที่พัก

  Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Moana Café จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองซาปา ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา พร้อมการชมวิวหลักล้านกับสายหมอกจางๆ

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (Cat Cat Village) หมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ตลอดเส้นทางขึ้นเขาลงเขา ท่านจะเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่ เด็กๆวิ่งเล่นจับกลุ่มอยู่ตามคันนา สลับกับทิวทัศน์ของผืนนาขั้นบันไดตลอดเทือกเขา หากเป็นช่วงก่อนฤดูเก็บเกี่ยว จะมีโอกาสได้เห็นทุ่งนาสีทองอร่ามตา นอกจากนี้ระหว่างทางยังมีสะพานข้าม น้ำตกกินรี หรือ น้ำตกเตียนซาน น้ำตกที่มีตำนานคล้ายคลึงกับวรรณกรรมไทยที่เล่าถึงน้ำตกที่เป็นสถานที่ชำระร่างกายของเหล่ากินรี ถือเป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานีฟานสิปัน ท่านสามารถถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ความสวยงามของซาปาได้ระหว่างทางขึ้น เมื่อถึงสถานีฟานสิปัน นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน กระเช้าลอยฟ้าติดกระจกสามารถมองเห็นวิวเมืองซาปาและความสวยงามของธรรมชาติได้ 360 องศา ในอดีตนักท่องเที่ยวสามารถพิชิตยอดเขาฟานซีปันด้วยการเดินเท้าเท่านั้น แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2559 ได้มีการเปิดตัวกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car)ของซันเวิลด์ ฟานซีปัน เลเจนด์ (Sunworld Fansipan Legend) ขึ้นมา ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเที่ยวซาปาสามารถพิชิตยอดเขาอินโดจีนที่สูงที่สุดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม กระเช้าลอยฟ้า Sun World Fansipan เป็นกระเช้าที่ยาวถึง 6,292 เมตร หรือประมาณ 6 กิโลเมตร ระหว่างทาง ชมความงามของป่าไม้ แม่น้ำ ลำธารสายน้อยใหญ่ วิวของนาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บ้านของชาวเขา รวมถึงภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซ้อนกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกระเช้าจะเคลื่อนเข้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ที่ได้รับฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 143 กิโลเมตร นำท่านเดินต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อพิชิตยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านได้มายืนอยู่บน จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน พร้อมสัมผัสกับเมฆหมอก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา นำท่านชมทัศนียภาพด้านบนพร้อมถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ และชมแนวเทือกเขา หากสภาพอากาศไม่มีเมฆปกคลุมมาก ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาฮัมรองได้อีกด้วย (ราคาทัวร์รวมตั๋ว ขาขึ้นและลง แบบ Combo Set ไว้แล้ว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายหน้างานใดๆอีก) ***Includes round-trip monorail transfers between Sapa Station and Hoang Lien Station, round-trip cable car transfers between Hoang Lien Station and Fansipan Station + Includes round-trip monorail transfers between Fansipan Station to Fansipan peak***

  จากนั้นนำท่านกลับลงมาที่ตัวเมืองซาปา และ นำท่านไปยัง Viettreking Sapa Cafe อิสระให้ท่านได้ลองเครื่องดื่ม ชา กาแฟ  และ ของว่าง เบเกอรี่ น่ารัก น่ารัก พร้อมด้วยการชมวิว นาขั้นบันไดสวยๆ ในอีกมุม (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเครื่องดื่มและของว่าง)

  หลังจากนั้น นำท่านเข้า Check in ที่โรงแรม Hotel de la Coupole – Mgallery ระดับ 5 ดาว

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม ซาปาไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปา สินค้าที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาจากชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล เครื่องเงิน และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเก๋ๆ ตกแต่งร้านสวยงาม ให้ท่านได้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ

  ที่พัก

  Hotel de la Coupole – Mgallery ระดับ 5 ดาว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังอาหารเช้า นำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดในซาปา ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภูเขา อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน ท่านสามารถเดินไปชั้นบนของน้ำตกได้ น้ำตกซิลเวอร์เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชม ชาวเวียดนามเรียกน้ำตกนี้ว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหน้าผาหิน เป็นทิวทัศน์ที่งดงามมาก

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) สะพานแก้วแห่งนี้เป็นสะพานแก้วใสที่แรกในเวียดนาม ซึ่งความสูงของสะพานนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 3,000 คนในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยอนุญาตให้อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานนี้เราจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son จากมุมสูงและยังมีลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตรเป็นจุดเชื่อมขึ้นมาบนสะพาน สะพานแก้วมังกรเมฆห่างจากตัวเมืองซาปาไปประมาณ 20 กิโลเมตร

  เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ระดับ 5 ดาว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (วันนี้ สามารถออกสายๆ ได้ โดยท่านสามารถขึ้นไปว่ายน้ำ หรือ ชมวิว ที่ ชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ได้ ซึ่งจะเป็นวิวสระน้ำแบบ อินฟินิตี้ เพื่อชมวิวตัวเมืองฮานอย)

  ฮานอย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวียดนาม คำว่า “ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นของลุ่มแม่น้ำแดง ในสมัยนั้นกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง โดยใช้ชื่อว่า ทังลอง แปลว่า มังกรเหิน ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่เมืองเว้ เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีน และฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้รับเอกราชในปี พ.ศ.2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ.2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน

  หลังอาหารเช้า นำท่านไปยัง St Joseph Cathedral Hanoi หรือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ ที่งดงามและสวยที่สุดในฮานอย โบสถ์เซนต์โจเซฟ ( Joseph Cathedral) ตั้งอยู่บนถนนยาจุง (Nha Chung) ทางด้านเหนือของทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) เมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเข้าปกครองเวียดนามและได้จัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ให้ทันสมัยได้ทำให้ความเชื่อและสิ่งก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ได้ถูกทำลายทิ้งไปพอสมควร รวมถึงที่นี่ด้วยเพราะก่อนจะสร้างโบสถ์แห่งนี้ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์บ่าวเทียน (Bao Thien) และถูกทำลายลงตอนสร้างโบสถ์เซนต์โจเซฟ ทำให้ที่นี่เป็นโบสถ์เก่าที่สุดในฮานอย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 (ซึ่งมีอายุประมาณ 130 ปี) โดยได้ตัวอย่างจากโบสถ์นอสเตอดรามในปารีส สร้างขึ้นในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ายึดฮานอย ทุกวันนี้ตอนกลางคืนจะมีการติดไฟสวยงาม ยามเย็นลานเล็กๆด้านหน้าจะมีเด็กๆมาเล่นกีฬา มีการถ่าย prewedding ให้เห็นเป็นประจำ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก : วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา หากมองจากมุมสูงของสถานที่ตั้ง ที่นี่เหมือนตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที่ สิ่งปลูกสร้างมีการวางผังเป็นอย่างดี ใช้สีสันที่กลมกลืนในโทนสีเหลือง น้ำตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหนึ่ง จะเห็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายชั้นโดดเด่น มีภาพที่สะท้อนลงสู่ผืนน้ำ เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟส่องสว่าง เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แต่เดิมใช้ชื่อว่า Khai Quoc และได้มาเปลี่ยนเป็น Tran Quoc ในศตวรรษที่ 14 โดยจักรพรรดิ Le Huy Tong  การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูป พระอมิตาภพุทธเจ้า ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

  เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหาร นำท่านไปยัง ถนน 36 สายเก่า  ย่านถนน 36 สายเก่า ที่ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ความพิเศษของ Old Quarter ก็คือ จะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สายด้วยกัน จึงเป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้นั่นเอง โดยถนนแต่ละสายก็จะเต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งกิน เที่ยว ดื่ม รวมไปถึงการช้อปปิ้งที่ถนนแต่ละสายก็จะมีของขายที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ถนนสาย Hang Dau ก็จะขายเฉพาะรองเท้า ส่วนถนนสาย Hang Gai นั้นขายผ้าไหม เป็นต้น เรียกว่าถนนทั้ง 36 สายนี่มีของขายที่ไม่ซ้ำกันเลย ใครที่ขยันเดิน มาช้อปปิ้งในย่านนี้น่าจะถูกใจอย่างแน่นอน และทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ย่านนี้จะมีตลาดกลางคืน หรือ Hanoi Weekend Night Market (ที่คล้ายกับตลาดถนนคนเดิน) คึกคักไปด้วยผู้คนทั้งชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมวิถีชีวิต ซื้อของฝากของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาเวียดนาม กระเป๋า ของใช้ที่ทำจากหัตถกรรม และของฝากสไตล์เวียดนาม ซึ่งความสนุกของถนนสายนี้คือ คนไทยสามารถต่อรองราคาได้ เพราะพ่อค้าแม่ค้าบางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับเงินไทยด้วย

  17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮานอย (HANOI NOI BAI INTL)

  18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮานอย หลังจากเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำทำ Check in ที่เคาน์เตอร์ สายการบิน WE

  20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ WE 565

  22.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

  มื้ออาหาร

  มื้อเช้า

  มื้อกลางวัน

  มื้อเย็น

  วันที่ 1

  วันที่ 2

  วันที่ 3

  วันที่ 4

  โรงแรมและที่พัก

  วันที่

  โรงแรมและที่พัก

  ระดับหรือเทียบเท่า

  1

  Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว
  4/5

  2

  Hotel de la Coupole – Mgallery ระดับ 5 ดาว
  5/5

  3

  Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ระดับ 5 ดาว
  5/5

  4

  กรุณา กรอกข้อมูลการจอง