0
 • No products in the cart.

SAPA HANOI FANSIPA ( BT-VN44_FD_SEP 2022-MAR 2023)

฿16,999

ซาปา 4 วัน  3 คืน

เริ่มต้น 16,999  วันนี้ – มีนาคม 2566

เที่ยว ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก

นาขั้นบันได ซาปา หลังคาอินโดจีน

นั่งรถรางและกระเช้าฟานซีปัน สะพานมังกรเมฆ

ไฮไลท์ทัวร์

SAPA HANOI FANSIPA ( BT-VN44_FD_SEP 2022-MAR 2023)

ฤดูหนาว

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

11

มื้ออาหาร

4.0

ดาวที่พัก

AIR ASIA

การเดินทาง

10
สถานที่ท่องเที่ยว
1
กิจกรรม
1
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน

03.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.40 น.

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป-กลับ)

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เฝอ เวียดนาม)

จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร และเดินทางขึ้นเขาไปซาปา ซึ่งเป็น
อ าเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชั่วโมง)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น   นำท่าน เ ดิ น ท า ง สู่ ห มู่ บ้ า น ช า ว เ ข า Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมี
สีสัน

 

จากน้ัน สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้อองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า
พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
สถานีกระเช้า น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน
ภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโด
จีนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสด
งดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดิบร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันนอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจ้งใหทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

ประกาศ : เนื่องจากกระเช้าฟานซีปันมีการปิดปรังปรุงต้ังแต่วันท่ี7 พ.ย. – 5 ธ.ค. 65 ทางบริษัทฯ
จึงขออนุญาตน าทุกท่านไปพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ีช้ัน 10 ของโรงแรม 5 ดาว อย่าง M gallery ให้
ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับวิวภูเขาที่สวยงาม และสะพานข้ามระหว่างตึกที่เมื่อมองออกไปท่านจะได้
สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงของหุบเขาแห่งเมืองซาปา พร้อมเสิร์ฟ Soft Drink ท่านละ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากน้ัน นำท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe)
จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้าย
กับประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูป
เก๋ๆกับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่น
ชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบน
ต้นไม้ที่สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อ
มองออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม
นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่าย ให้ท่าน
ได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย

 

น าท่านเดินทางไปชมน้าตก Silver Water
Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้น
ชื่ อ ใน เมือ งซ า ป า จากนั้นน าท่านชม
สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass
Bridge เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกใน
ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
ท้าทายความสูงจากระดับน้าทะเล 2,000
เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

จากน้ัน น าท่านเดินทางไปชมน้าตก Silver Water
Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้น
ชื่ อ ใน เมือ งซ า ป า จากนั้นน าท่านชม
สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass
Bridge เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกใน
ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
ท้าทายความสูงจากระดับน้าทะเล 2,000
เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

เข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

 สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากน้ัน   นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น
นำท่านสู่ร้านหยกและเยื่อไผ่

เที่ยง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณ SEN BUFFET

 

บ่าย

จากน้ัน นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกซิน วัดโบราณ

ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า

ศักดิ์สิทธิ์1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน

36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

ฯลฯ

จากน้ันนำท่าน ชมจัตุรสับาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

คือประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านค าประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นที่ตั้งของท าเนียบและกระทรวงต่างๆ รวมถึงอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์อีกด้วย น าท่านชมโบสถ์ฮานอยเป็นสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามนำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีนหลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น 

จากน้ัน นำท่านเข้าที่พัก NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น  นำชมล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่
ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60
กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาดินแดน
แห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด

 

 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

** บริการขนมปังบั๋นหมี่Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
สมควรเวลาเดินสู่สนามบินนานาชาตินอยไน

20.50 น

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เที่ยวบินที่ FD 645

22.40 น.

ดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
4/5

2

SAPA CHARM HOTEL 4*4* หรือเทียบเท่า
4/5

3

NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
4/5

4

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  พีเรียดการเดินทาง

  พีเรียดวันเดินทาง     

  มกราคม  66

  06 – 09  ม.ค. 
  13 – 16  ม.ค.  *วันเด็ก/วันครู*  
  20 – 23   ม.ค. 
  27 – 30 ม.ค.  

  กุมพาพันธ์  66
  03 – 06 ก.พ. 
  10 – 13 ก.พ. 
  17 – 20 ก.พ. 
  24 – 27 ก.พ. 

  มีนาคม 66
  03 – 06 มี.ค.    *วันมาฆบูชา*    
  10 – 13 มี.ค. 
  17 – 20 มี.ค. 

  ไฮไลท์ทัวร์

  SAPA HANOI FANSIPA ( BT-VN44_FD_SEP 2022-MAR 2023)

  ฤดูหนาว

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

  11

  มื้ออาหาร

  4.0

  ดาวที่พัก

  AIR ASIA

  การเดินทาง

  10
  สถานที่ท่องเที่ยว
  1
  กิจกรรม
  1
  สถานที่ช้อปปิ้ง
  ไม่มี
  วันอิสระ

  รายละเอียดทัวร์

  เดินทาง 4 วัน 3 คืน

  03.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

  06.40 น.

  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป-กลับ)

  08.00 น.

  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เฝอ เวียดนาม)

  จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร และเดินทางขึ้นเขาไปซาปา ซึ่งเป็น
  อ าเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
  โดยประมาณ 5 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  จากนั้น   นำท่าน เ ดิ น ท า ง สู่ ห มู่ บ้ า น ช า ว เ ข า Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา

  เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

  พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมี
  สีสัน

   

  จากน้ัน สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้อองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า
  พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

  น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
  ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
  สถานีกระเช้า น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน
  ภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโด
  จีนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสด
  งดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดิบร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

  หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันนอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจ้งใหทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

  ประกาศ : เนื่องจากกระเช้าฟานซีปันมีการปิดปรังปรุงต้ังแต่วันท่ี7 พ.ย. – 5 ธ.ค. 65 ทางบริษัทฯ
  จึงขออนุญาตน าทุกท่านไปพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ีช้ัน 10 ของโรงแรม 5 ดาว อย่าง M gallery ให้
  ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับวิวภูเขาที่สวยงาม และสะพานข้ามระหว่างตึกที่เมื่อมองออกไปท่านจะได้
  สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงของหุบเขาแห่งเมืองซาปา พร้อมเสิร์ฟ Soft Drink ท่านละ

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  บ่าย

  จากน้ัน นำท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe)
  จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้าย
  กับประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูป
  เก๋ๆกับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่น
  ชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบน
  ต้นไม้ที่สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อ
  มองออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม
  นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่าย ให้ท่าน
  ได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย

   

  น าท่านเดินทางไปชมน้าตก Silver Water
  Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้น
  ชื่ อ ใน เมือ งซ า ป า จากนั้นน าท่านชม
  สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass
  Bridge เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกใน
  ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับ
  บรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
  ท้าทายความสูงจากระดับน้าทะเล 2,000
  เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

  จากน้ัน น าท่านเดินทางไปชมน้าตก Silver Water
  Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้น
  ชื่ อ ใน เมือ งซ า ป า จากนั้นน าท่านชม
  สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass
  Bridge เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกใน
  ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับ
  บรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
  ท้าทายความสูงจากระดับน้าทะเล 2,000
  เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

  เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

   

  เข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

   สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม

  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังจากน้ัน   นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้
  เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น
  นำท่านสู่ร้านหยกและเยื่อไผ่

  เที่ยง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณ SEN BUFFET

   

  บ่าย

  จากน้ัน นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกซิน วัดโบราณ

  ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า

  ศักดิ์สิทธิ์1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน

  36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

  ฯลฯ

  จากน้ันนำท่าน ชมจัตุรสับาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

  คือประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านค าประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นที่ตั้งของท าเนียบและกระทรวงต่างๆ รวมถึงอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์อีกด้วย น าท่านชมโบสถ์ฮานอยเป็นสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามนำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีนหลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็น 

  จากน้ัน นำท่านเข้าที่พัก NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม

  (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า

  พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้น  นำชมล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่
  ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60
  กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาดินแดน
  แห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด

   

   

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  บ่าย

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  ** บริการขนมปังบั๋นหมี่Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
  สมควรเวลาเดินสู่สนามบินนานาชาตินอยไน

  20.50 น

  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

  เที่ยวบินที่ FD 645

  22.40 น.

  ดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  มื้ออาหาร

  มื้อเช้า

  มื้อกลางวัน

  มื้อเย็น

  วันที่ 1

  วันที่ 2

  วันที่ 3

  วันที่ 4

  โรงแรมและที่พัก

  วันที่

  โรงแรมและที่พัก

  ระดับหรือเทียบเท่า

  1

  SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
  4/5

  2

  SAPA CHARM HOTEL 4*4* หรือเทียบเท่า
  4/5

  3

  NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
  4/5

  4

  กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

   ดาวโหลดโปรแกรม

   โปรแกรมเดินทาง Click

   ไฮไลท์ทัวร์

   SAPA HANOI FANSIPA ( BT-VN44_FD_SEP 2022-MAR 2023)

   ฤดูหนาว

   ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

   11

   มื้ออาหาร

   4.0

   ดาวที่พัก

   AIR ASIA

   การเดินทาง

   10
   สถานที่ท่องเที่ยว
   1
   กิจกรรม
   1
   สถานที่ช้อปปิ้ง
   ไม่มี
   วันอิสระ

   รายละเอียดทัวร์

   เดินทาง 4 วัน 3 คืน

   03.30 น.

   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์ เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

   06.40 น.

   ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642 (ไม่รวมค่าอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่องขาไป-กลับ)

   08.00 น.

   เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย

   เช้า

   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (เฝอ เวียดนาม)

   จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปา ระยะทางกว่า 245 กิโลเมตร และเดินทางขึ้นเขาไปซาปา ซึ่งเป็น
   อ าเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง
   โดยประมาณ 5 ชั่วโมง)

   กลางวัน

   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

   จากนั้น   นำท่าน เ ดิ น ท า ง สู่ ห มู่ บ้ า น ช า ว เ ข า Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา

   เย็น

   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

   พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมี
   สีสัน

    

   จากน้ัน สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
   (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้อองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า
   พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

   เช้า

   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร

   น าท่านน่ังรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
   ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึง
   สถานีกระเช้า น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและใน
   ภูมิภาคอินโดจีน สูง3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโด
   จีนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสด
   งดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดิบร้อนแห่งเอเชีย (ราคานี้รวมค่ารถรางจากด้านล่างถึงจุดขึ้นกระเช้าไฟฟ้า)

   หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันนอาจจะมีการปิดปรบัปรุงซึ่งจะแจ้งใหทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาท ในกรณที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

   ประกาศ : เนื่องจากกระเช้าฟานซีปันมีการปิดปรังปรุงต้ังแต่วันท่ี7 พ.ย. – 5 ธ.ค. 65 ทางบริษัทฯ
   จึงขออนุญาตน าทุกท่านไปพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ีช้ัน 10 ของโรงแรม 5 ดาว อย่าง M gallery ให้
   ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับวิวภูเขาที่สวยงาม และสะพานข้ามระหว่างตึกที่เมื่อมองออกไปท่านจะได้
   สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงของหุบเขาแห่งเมืองซาปา พร้อมเสิร์ฟ Soft Drink ท่านละ

   เที่ยง

   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

   บ่าย

   จากน้ัน นำท่านสู่ โมอาน่า (Moana Sapa Cafe)
   จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปาคล้าย
   กับประตูสวรรค์ที่บาหลี ให้ท่านได้ถ่ายรูป
   เก๋ๆกับมุมน่ารักๆ เช่น บันไดมือ มุมเล่น
   ชิงช้า มุมเล่นเปียโน หรือ โซนนั่งพักบน
   ต้นไม้ที่สามารถมองวิวได้จากมุมสูง เมื่อ
   มองออกไปจะเห็นเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม
   นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่าย ให้ท่าน
   ได้อิสระกับบรรยากาศสุดฟินตามอัธยาศัย

    

   น าท่านเดินทางไปชมน้าตก Silver Water
   Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้น
   ชื่ อ ใน เมือ งซ า ป า จากนั้นน าท่านชม
   สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass
   Bridge เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกใน
   ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับ
   บรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
   ท้าทายความสูงจากระดับน้าทะเล 2,000
   เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

   จากน้ัน น าท่านเดินทางไปชมน้าตก Silver Water
   Fall (น้าตก ThacBac) น้าตกสีเงิน ที่ขึ้น
   ชื่ อ ใน เมือ งซ า ป า จากนั้นน าท่านชม
   สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass
   Bridge เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกใน
   ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับ
   บรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา
   ท้าทายความสูงจากระดับน้าทะเล 2,000
   เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา

   เย็น

   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

    

   เข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

    สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม

   (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

   เช้า

   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   หลังจากน้ัน   นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอยเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 5 ชั่วโมง)ให้ท่านได้
   เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น
   นำท่านสู่ร้านหยกและเยื่อไผ่

   เที่ยง

   เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณ SEN BUFFET

    

   บ่าย

   จากน้ัน นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกซิน วัดโบราณ

   ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่า

   ศักดิ์สิทธิ์1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน น าท่าน อิสระช้อบป้ิงถนน

   36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

   ฯลฯ

   จากน้ันนำท่าน ชมจัตุรสับาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

   คือประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านค าประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นที่ตั้งของท าเนียบและกระทรวงต่างๆ รวมถึงอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์อีกด้วย น าท่านชมโบสถ์ฮานอยเป็นสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามนำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีต านานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกับประเทศจีนหลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปท าสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้น าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

   เย็น

   รับประทานอาหารเย็น 

   จากน้ัน นำท่านเข้าที่พัก NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม

   (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า

   พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

   เช้า

   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   จากนั้น  นำชมล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม วัดตามจุ๊กหรือที่
   ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณตามจุ๊กอยู่ที่จังหวัดฮานาม ห่างจากกรุงฮานอย 60
   กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาดินแดน
   แห่งพุทธศาสนาที่ไม่ควรพลาด

    

    

   เที่ยง

   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

   บ่าย

   นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

   ** บริการขนมปังบั๋นหมี่Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
   สมควรเวลาเดินสู่สนามบินนานาชาตินอยไน

   20.50 น

   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

   เที่ยวบินที่ FD 645

   22.40 น.

   ดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

   มื้ออาหาร

   มื้อเช้า

   มื้อกลางวัน

   มื้อเย็น

   วันที่ 1

   วันที่ 2

   วันที่ 3

   วันที่ 4

   โรงแรมและที่พัก

   วันที่

   โรงแรมและที่พัก

   ระดับหรือเทียบเท่า

   1

   SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
   4/5

   2

   SAPA CHARM HOTEL 4*4* หรือเทียบเท่า
   4/5

   3

   NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
   4/5

   4

   กรุณา กรอกข้อมูลการจอง