0
 • No products in the cart.

จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 6D 5N บิน TG 21-26, 24-29, 25-30 ตุลาคม 2567 ไม่เข้าร้านช้อป

฿60,900

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 5คืน บินTG | เข้าจิ่วจ้ายโกว 2วัน | ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านช้อป
JIUZHAIGOU AUTUMN 2024 : 6DAY 5NIGHT

 

เดินทาง 21-26, 24-29, 25-30 ตุลาคม 2024 : ชมความงามของ อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว (เข้าตัวอุทยาน 2 รอบ โดยใช้รถเหมา)

 

ราคา Early Bird 57,900 บาท/ท่าน ( บิน TG ) | จอง ภายใน 30 เมษายน 2024
จอง หลังจาก 30 เมษายน เป็นต้นไป ราคา 60,900 บาท/ท่าน

 

ไฮไลท์ของทริปนี้คือ ได้เที่ยว 2 มรดกโลก ในทริปเดียวกัน คือ จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง โดยเราจะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ (2 วันเต็ม))

 

พักโรงแรม ระดับ 5ดาว และ 4 ดาว | บิน TG | 15 มื้ออาหาร | 18 สถานที่เที่ยว | ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง | มี TL ที่เป็นช่างภาพ และ ชำนาญเส้นทาง

 

หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-5คืน-6วัน-บิน-TG-2024

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 5คืน บินTG | เข้า จิ่วจ้ายโกว 2วัน | ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านช้อป
JIUZHAIGOU AUTUMN 2024 : 6DAY 5NIGHT

เดินทาง 21-26, 24-29, 25-30 October 2024 : ชมความงามของ อุทยานสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว (เข้าตัวอุทยาน 2 รอบ โดยใช้รถเหมา)
ราคา Early Bird 57,900 บาท/ท่าน ( บิน TG ) | จอง ภายใน 30 เมษายน 2024
จอง หลังจาก 30 เมษายน เป็นต้นไป ราคา 60,900 บาท/ท่าน

ไฮไลท์ของทริปนี้คือ ได้เที่ยว 2 มรดกโลก ในทริปเดียวกัน คือ จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง
จิ่วจ้ายโกว ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2535 (ได้เข้าไปเที่ยวในจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ)
อุทยานหวงหลง ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2535 (รวมกระเช้าขาขึ้น)

### พักโรงแรม ระดับ 5ดาว และ 4ดาว | บิน TG | 15 มื้ออาหาร | 18 สถานที่เที่ยว | ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง | มี TL ที่เป็นช่างภาพ และ ชำนาญเส้นทาง ###

เฉิงตู : ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ชวนจู่ซื่อ : เมืองโบราณซงพาน อุทยานหวงหลง
จิ่วจ้ายโกว1(เที่ยวทางซ้าย) : ทะเลสาบยาว สระน้ำห้าสี น้ำตกนั่วรื่อหลาง ทะเลสาบแรด กลุ่มลำธารซู่เจิ้ง และน้ำตกซู่เจิ้ง
จิ่วจ้ายโกว2(เที่ยวทางขวา) : ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบหมีแพนด้า ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี น้ำตกธารไข่มุก หมู่บ้านซู่เจิ้ง

*หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงานทราเวิลโปร*

ไฮไลท์ทัวร์

จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 6D 5N บิน TG 21-26, 24-29, 25-30 ตุลาคม 2567 ไม่เข้าร้านช้อป

ตลอดปี

ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

15

มื้ออาหาร

4.6

ดาวที่พัก

Thai Airways (TG)

การเดินทาง

20
สถานที่ท่องเที่ยว
ไม่มี
กิจกรรม
ไม่มี
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินให้กับท่าน

10.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618 | เฉินตู เป็นเมืองหลวง ของ มณฑลเสฉวน (หรือ ซื่อชวน | 四川) มณฑลที่มีภูมิประเทศ รายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่ง เป็นชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง

15.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU) : ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู ตั้งอยู่ในชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเฉิงตู และห่างจากตัวเมือง 50 กม. เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สองและใหญ่ที่สุดในเฉิงตู เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ซึ่งทำให้เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ สนามบินขนาดใหญ่แห่งใหม่เชื่อมโยงกับเมืองเฉิงตูและ สนามบินซวงหลิว โดยรถไฟใต้ดิน | สำหรับ การบินไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 ท่าอากาศยานเฉิงตูจะเปลี่ยนจากท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว (CTU) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านออกไปเจอไกด์ท้องถิ่นบริเวณจุดนัดพบ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมือง ขนมพื้นเมือง ของฝากเล็กๆน้อยๆ และตลอดแนวถนน จะมี ร้านอาหาร เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดแนวถนน บางร้านก็เป็นร้าน inter Brand เช่น Starbucks เพราะที่นี่ถือเป็นจุด เช็คอิน ของนักท่องเที่ยว

 

18:00 น. นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(1) (อาหารสมุนไพร(ตุ๋นยาจีน))

19:45 น. นำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

โชว์เปลี่ยนหน้ากาก change mask (变脸) หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” ที่เฉิงตูถือได้ว่า เป็นแหล่งกำเนิดของ การแสดงชนิดนี้ คนทั่วๆไปจะเรียกว่า งิ้วเสฉวน และ จะสืบทอดภูมิ ความรู้นี้เฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (เดินทางไปยังเมืองตูเจียงเยี่ยน) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก

พักที่ MINGCHENG TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางแวะเที่ยวชมทะเลสาบเต๋อซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอร์คอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ ณ บริเวณนี้ มักจะเป็นจุดพักรถ ให้ Driver ได้พักประมาณ 15-20 นาทีหลังจากที่ขับรถ มาเป็นเวลานาน เราพอจะมีเวลาได้ถ่ายรูปกับจามรี ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ นำมาเป็น พร๊อพ ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ สร้างความสนุกสนาน และ แปลกตา

หลังจากนั้นเดินทางต่อ แวะเมืองซงพาน ชมกำแพงโบราณ พร้อมสัมผัสบรรยากาศเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ และถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ “ซงจ้านกานปู้” สันนิษฐานว่าเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว กษัตริย์ทิเบตซงจ้านกานปู้เข้ามายึดเมืองซงพานในสมัยราชวงศ์ถัง จักรพรรดิ์ถังไท่จงจึงทรงยกองค์หญิงเหวินเฉิงให้อภิเษกสมรสเพื่อผูกสัมพันธไมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง(3) ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

หลังอาหารเที่ยง ออกเดินทางต่อ ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ และความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ (สมัยเมื่อ70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามระหว่างกองทัพทหารจีนแดงกับกองทัพของทหารพรรคก๊กมินตั๋ง ทหารจีนแดงของประธานเหมาสู้ไม่ได้ในขณะนั้นจึงเดินทัพหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงาม เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น รัฐบาลจีนในปัจจุบัน จึงสร้างอนุเสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึก) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจิ่วจ้ายโกว

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

ที่พัก

พักที่ HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า

รับประทานอาหาร ที่โรงแรม(5)  จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์)

โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ (โดยใช้รถเหมาของอุทยาน จิ่วจ้ายโกว)  ตื่นตาตื่นใจกับความงามของแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากมาย ที่ลดหลั่นเป็นบันไดระบายน้ำ จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ สีของน้ำจะแตกต่างอย่างน่าพิศวง ดุจประกายสีของอัญมณี สัมผัสความสดชื่นในธรรมชาติ

** ชม ทะเลสาบยาว  (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8  กม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด สีของน้ำใน ทะเลสาบเป็นสีน้ำเงินเข้มงดงาม ทะเลสาบยาวเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีเนื้อที่กว่า 581 ไร่ เป็นทะเลสาบที่มีความลึกที่สุด ลักษณะของทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เกิดจากหิมะที่ละลายจากบนภูเขา น้ำภายในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยงาม ฉากหลังเป็นวิวภูเขาหิมะที่สลัฐซับซ้อน ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดใน อุทยานจิ่วจ้ายโกว

ชมสระน้ำ 5 สี  (COLORFUL POND)

ยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบ     จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมี  5  เฉดสี สะท้อนออกมาคือ เขียว  ขาว  เทา  น้ำเงิน  และม่วง มีนิยายเล่าว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้า ตกจากสวรรค์แตกกระจายร่วงลงมาสู่โลก จึงเกิดเป็นสระน้ำ 5 สี

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ.ห้องอาหารของ อุทยานฯ(6)
บ่าย นำท่านชม น้ำตกนั่วรื่อหลาง : น้ำตกนั่วรื่อหลาง กว้างถึง 32 เมตร สูงถึง 25 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในจิ่วจ้ายโกว นู่รื่อหลางเป็นภาษาธิเบตแปลว่า ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ ด้านบนของน้ำตกเป็นที่ราบ สายน้ำไหลลัดเลาะ ลงสู่พื้นด้านล่างเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีเรื่องเล่าว่า แต่เดิมบริเวณนี้ไม่ได้เป็นน้ำตก เป็นเพียงพื้นที่ต่างระดับเท่านั้น ต่อมาเมื่อพระสงฆ์รูปหนึ่งกลับมาสู่ดินแดนนี้  ได้ซื้อกงล้อมาฝากเด็กหญิงชาวธิเบต เด็กหญิงคนนั้นเล่นกงล้อนี้ และเดินมาจนถึงดินแดนแถบนี้ และสอนน้องสาวของเธอเล่นกงล้อนี้ด้วย ปีศาจโรซาไม่พอใจ จึงเตะเด็กสาวนี้ จนกงล้อกระเด็นพ้นไปจากผานี้ ทันใดนั้น กระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ก็โถมพัดกลุ่มปีศาจนี้ลงไปจากภูเขา ที่ราบต่างระดับนี้จึงกลายมาเป็นน้ำตก ตราบเท่าทุกวันนี้

* ชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ กลุ่มทะเลสาบซูเจิ้ง น้ำตกซูเจิ้ง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาด ในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีครามป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

ค่ำ  

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(7)

หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาวธิเบต ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะ และกังวานของหนุ่มสาว อีกทั้งการเต้นรำที่สนุกเร้าใจ การแสดงโชว์ใน จิ่วจ้ายโกว

มักจะมีเรื่องเล่า ถึงช่วงที่จิ่วจ้ายโกวแผ่นดินไหว และ มีการละเล่นต่างๆ ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ด้วยเสมอ  หลังจบโชว์นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

พักที่ HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า   

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ (โดยใช้รถเหมาของอุทยาน จิ่วจ้ายโกว) เพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลาทั้งวัน ในการท่องเที่ยวบันทึกภาพ ในอีกเส้นทาง ซึ่งจะไม่ซ้ำกับวันแรก โดยเริ่มต้นจากทะเลสาบไผ่ลูกศร ที่ในละแวกนั้นเป็นป่าไผ่ลูกศร อันเป็นอาหารที่หมีแพนด้าชอบที่สุด ชมทะเลสาบหมีแพนด้า เรื่อยลงมา จนพบกับ ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือเรียกอีกชื่อว่า ทะเลสาบหางนกยูง

เที่ยง

รับประทาน อาหารในอุทยานฯ (9)
ช่วงบ่าย นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกหลืบถ้ำ   มีลำธารใหญ่โตสลับซับซ้อน ดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดลดหลั่น เป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง     เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับไข่มุก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านซู่เจิ้ง เลือกชมและซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวธิเบต และชาวเชียงที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว และตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านซู่เจิ้ง ยังมีจุดถ่ายรูป บริเวณลานหน้าหมู่บ้านที่เป็น แนวธงทิเบต และกงล้อมนต์ตรา ตัดกับสีสันของ ท้องฟ้าและใบไม้ หรือ บางท่านอาจจะแวะชิมชาทิเบต ที่หมู่บ้านนี้มีขาย ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน

จนได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางออกจากอุทยาน

เย็น เดินทางต่อไปยัง อำเภอ ชวนจู่ซื่อ เพื่อเข้าที่พัก (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก

พักที่ MINJIANGHAOTING INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า  

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม(11)  ออกเดินทางสู่อุทยานหวงหลง หรือสระมังกรเหลือง

หรือหุบเขามังกรเหลือง อุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบหินปูนที่มีน้ำใสจนสามารถ สะท้อนสีฟ้า เหลือง ขาว และเขียวจากธรรมชาติแวดล้อมจนเป็นที่มาของทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังวัดหวงหลง ในหุบเขาที่ลึกจากถนนประมาณ 5.7 กิโลเมตร  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแอ่งน้ำ ลำธารน้อยใหญ่ ที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดมาอาศัยหากิน ชมหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมของหินปูนและแร่ธาตุต่างๆเป็นทางยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีบ่อน้ำเล็กใหญ่มากกว่า 4,300 แห่ง (เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้ )

เที่ยง

รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร(12) ออกเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู … ชมทัศนียภาพสองข้างทาง และพักผ่อนบนรถ ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(13) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก

พักที่ CROWNE PLAZA WEST HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า

รับประทานอาหาร ที่โรงแรม(14)  หลังจากนั้น นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟอุทยาน ถ้ามีบริการในวันดังกล่าว)

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ศาลเจ้าสามก๊ก และเข้าชม  ภายในศาลเจ้าสามก๊กคือ ที่ตั้ง “สุสานฮุ่ยหลิง” ของพระเจ้าเล่าปี่ (สุสานเล่าปี่ อยู่แยกไปทางซ้ายมือขอตัวศาลเจ้า) และศาลเจ้านักรบ “หวู่โหวฉือ” ของท่านขงเบ้ง อยู่รวมกันในศาลแห่งเดียวกัน โดยด้านนอกสุดจะเป็น ศาลเจ้าเล่าปี่ ถัดไปตรงกลางคือ ศาลเจ้าขงเบ้ง และ ด้านในสุดจะเป็น ศาลเจ้าของสามพี่น้อง และนับเป็นศาลเจ้าเดียวที่มีทั้งเชื้อพระวงศ์ และ ขุนนาง อยู่ในรั้วเดียวกัน เล่าปี่ สืบเชื้อสายมาจาก ราชวงศ์ฮั่น โดย จงซานจิ้งอ๋อง ผู้เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิฮั่นเกงเต้ หรือ จักรพรรดิฮั่นจิงตี้ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่น โดยลำดับแล้ว เล่าปี่มีศักดิ์เป็นเสด็จอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ นำท่านชมรูปปั้นของท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สำคัญในยุคนั้น ทั้งฝ่ายบู้และบุ๋น ชมสุสานของกษัตริย์เล่าปี่ ชมศาลเจ้าขงเบ้งซึ่งอยู่บริเวณด้านในสุด

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)(15)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU)

16.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

MINGCHENG TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4/5

2

HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
5/5

3

HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
5/5

4

MINJIANGHAOTING INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4/5

5

CROWNE PLAZA WEST HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
5/5

6

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  Additional information

  สายการบิน

  Thai Airways (TG)

  สายการบินขาไป

  การบินไทย (TG 618) 10:55–15:05

  สายการบินขากลับ

  การบินไทย (TG 619) 16:15–18:20

  DOWNLOAD โปรแกรมเดินทาง

  โปรแกรมเดินทาง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 6D 5N บิน TG 2567 ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click

  Or Scan

  จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 5คืน 2024

  ไฮไลท์ทัวร์

  จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 6D 5N บิน TG 21-26, 24-29, 25-30 ตุลาคม 2567 ไม่เข้าร้านช้อป

  ตลอดปี

  ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

  ฤดูใบไม้ผลิ

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูใบไม้ร่วง

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ร่วง

  ฤดูหนาว

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

  15

  มื้ออาหาร

  4.6

  ดาวที่พัก

  Thai Airways (TG)

  การเดินทาง

  20
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ไม่มี
  กิจกรรม
  ไม่มี
  สถานที่ช้อปปิ้ง
  ไม่มี
  วันอิสระ

  รายละเอียดทัวร์

  เดินทาง 6 วัน 5 คืน

  08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) ประตู4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินให้กับท่าน

  10.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 618 | เฉินตู เป็นเมืองหลวง ของ มณฑลเสฉวน (หรือ ซื่อชวน | 四川) มณฑลที่มีภูมิประเทศ รายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่ง เป็นชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง

  15.05 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU) : ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู ตั้งอยู่ในชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเฉิงตู และห่างจากตัวเมือง 50 กม. เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สองและใหญ่ที่สุดในเฉิงตู เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ซึ่งทำให้เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ สนามบินขนาดใหญ่แห่งใหม่เชื่อมโยงกับเมืองเฉิงตูและ สนามบินซวงหลิว โดยรถไฟใต้ดิน | สำหรับ การบินไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2565 ท่าอากาศยานเฉิงตูจะเปลี่ยนจากท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว (CTU) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU)

  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านออกไปเจอไกด์ท้องถิ่นบริเวณจุดนัดพบ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิ๋งหลี่ นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนคนเดินที่มีสินค้าพื้นเมือง ขนมพื้นเมือง ของฝากเล็กๆน้อยๆ และตลอดแนวถนน จะมี ร้านอาหาร เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดแนวถนน บางร้านก็เป็นร้าน inter Brand เช่น Starbucks เพราะที่นี่ถือเป็นจุด เช็คอิน ของนักท่องเที่ยว

   

  18:00 น. นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(1) (อาหารสมุนไพร(ตุ๋นยาจีน))

  19:45 น. นำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก change mask (变脸) หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” ที่เฉิงตูถือได้ว่า เป็นแหล่งกำเนิดของ การแสดงชนิดนี้ คนทั่วๆไปจะเรียกว่า งิ้วเสฉวน และ จะสืบทอดภูมิ ความรู้นี้เฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก (เดินทางไปยังเมืองตูเจียงเยี่ยน) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  พักที่ MINGCHENG TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางแวะเที่ยวชมทะเลสาบเต๋อซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอร์คอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง และได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ ณ บริเวณนี้ มักจะเป็นจุดพักรถ ให้ Driver ได้พักประมาณ 15-20 นาทีหลังจากที่ขับรถ มาเป็นเวลานาน เราพอจะมีเวลาได้ถ่ายรูปกับจามรี ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ นำมาเป็น พร๊อพ ให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ สร้างความสนุกสนาน และ แปลกตา

  หลังจากนั้นเดินทางต่อ แวะเมืองซงพาน ชมกำแพงโบราณ พร้อมสัมผัสบรรยากาศเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ และถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ “ซงจ้านกานปู้” สันนิษฐานว่าเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว กษัตริย์ทิเบตซงจ้านกานปู้เข้ามายึดเมืองซงพานในสมัยราชวงศ์ถัง จักรพรรดิ์ถังไท่จงจึงทรงยกองค์หญิงเหวินเฉิงให้อภิเษกสมรสเพื่อผูกสัมพันธไมตร

  เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง(3) ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

  หลังอาหารเที่ยง ออกเดินทางต่อ ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ และความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ (สมัยเมื่อ70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามระหว่างกองทัพทหารจีนแดงกับกองทัพของทหารพรรคก๊กมินตั๋ง ทหารจีนแดงของประธานเหมาสู้ไม่ได้ในขณะนั้นจึงเดินทัพหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงาม เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น รัฐบาลจีนในปัจจุบัน จึงสร้างอนุเสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึก) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจิ่วจ้ายโกว

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

  ที่พัก

  พักที่ HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

  เช้า

  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม(5)  จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์)

  โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ (โดยใช้รถเหมาของอุทยาน จิ่วจ้ายโกว)  ตื่นตาตื่นใจกับความงามของแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากมาย ที่ลดหลั่นเป็นบันไดระบายน้ำ จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ สีของน้ำจะแตกต่างอย่างน่าพิศวง ดุจประกายสีของอัญมณี สัมผัสความสดชื่นในธรรมชาติ

  ** ชม ทะเลสาบยาว  (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8  กม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด สีของน้ำใน ทะเลสาบเป็นสีน้ำเงินเข้มงดงาม ทะเลสาบยาวเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว มีเนื้อที่กว่า 581 ไร่ เป็นทะเลสาบที่มีความลึกที่สุด ลักษณะของทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เกิดจากหิมะที่ละลายจากบนภูเขา น้ำภายในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยงาม ฉากหลังเป็นวิวภูเขาหิมะที่สลัฐซับซ้อน ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดใน อุทยานจิ่วจ้ายโกว

  ชมสระน้ำ 5 สี  (COLORFUL POND)

  ยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบ     จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมี  5  เฉดสี สะท้อนออกมาคือ เขียว  ขาว  เทา  น้ำเงิน  และม่วง มีนิยายเล่าว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้า ตกจากสวรรค์แตกกระจายร่วงลงมาสู่โลก จึงเกิดเป็นสระน้ำ 5 สี

  เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ.ห้องอาหารของ อุทยานฯ(6)
  บ่าย นำท่านชม น้ำตกนั่วรื่อหลาง : น้ำตกนั่วรื่อหลาง กว้างถึง 32 เมตร สูงถึง 25 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดในจิ่วจ้ายโกว นู่รื่อหลางเป็นภาษาธิเบตแปลว่า ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ ด้านบนของน้ำตกเป็นที่ราบ สายน้ำไหลลัดเลาะ ลงสู่พื้นด้านล่างเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีเรื่องเล่าว่า แต่เดิมบริเวณนี้ไม่ได้เป็นน้ำตก เป็นเพียงพื้นที่ต่างระดับเท่านั้น ต่อมาเมื่อพระสงฆ์รูปหนึ่งกลับมาสู่ดินแดนนี้  ได้ซื้อกงล้อมาฝากเด็กหญิงชาวธิเบต เด็กหญิงคนนั้นเล่นกงล้อนี้ และเดินมาจนถึงดินแดนแถบนี้ และสอนน้องสาวของเธอเล่นกงล้อนี้ด้วย ปีศาจโรซาไม่พอใจ จึงเตะเด็กสาวนี้ จนกงล้อกระเด็นพ้นไปจากผานี้ ทันใดนั้น กระแสน้ำอันเชี่ยวกราก ก็โถมพัดกลุ่มปีศาจนี้ลงไปจากภูเขา ที่ราบต่างระดับนี้จึงกลายมาเป็นน้ำตก ตราบเท่าทุกวันนี้

  * ชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ กลุ่มทะเลสาบซูเจิ้ง น้ำตกซูเจิ้ง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาด ในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีครามป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

  ค่ำ  

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(7)

  หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาวธิเบต ฟังเสียงเพลงที่ไพเราะ และกังวานของหนุ่มสาว อีกทั้งการเต้นรำที่สนุกเร้าใจ การแสดงโชว์ใน จิ่วจ้ายโกว

  มักจะมีเรื่องเล่า ถึงช่วงที่จิ่วจ้ายโกวแผ่นดินไหว และ มีการละเล่นต่างๆ ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ด้วยเสมอ  หลังจบโชว์นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  พักที่ HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

  เช้า   

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (อุทยานธารสวรรค์) โดยรถท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ (โดยใช้รถเหมาของอุทยาน จิ่วจ้ายโกว) เพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำอีกครั้งซึ่งจะใช้เวลาทั้งวัน ในการท่องเที่ยวบันทึกภาพ ในอีกเส้นทาง ซึ่งจะไม่ซ้ำกับวันแรก โดยเริ่มต้นจากทะเลสาบไผ่ลูกศร ที่ในละแวกนั้นเป็นป่าไผ่ลูกศร อันเป็นอาหารที่หมีแพนด้าชอบที่สุด ชมทะเลสาบหมีแพนด้า เรื่อยลงมา จนพบกับ ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือเรียกอีกชื่อว่า ทะเลสาบหางนกยูง

  เที่ยง

  รับประทาน อาหารในอุทยานฯ (9)
  ช่วงบ่าย นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกหลืบถ้ำ   มีลำธารใหญ่โตสลับซับซ้อน ดุจดังวังบาดาล มีสายน้ำที่ทอดลดหลั่น เป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดช่วง     เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับไข่มุก ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างน่าประทับใจ

  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านซู่เจิ้ง เลือกชมและซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก และสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวธิเบต และชาวเชียงที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว และตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านซู่เจิ้ง ยังมีจุดถ่ายรูป บริเวณลานหน้าหมู่บ้านที่เป็น แนวธงทิเบต และกงล้อมนต์ตรา ตัดกับสีสันของ ท้องฟ้าและใบไม้ หรือ บางท่านอาจจะแวะชิมชาทิเบต ที่หมู่บ้านนี้มีขาย ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน

  จนได้เวลาพอสมควร นำคณะเดินทางออกจากอุทยาน

  เย็น เดินทางต่อไปยัง อำเภอ ชวนจู่ซื่อ เพื่อเข้าที่พัก (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10)

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  พักที่ MINJIANGHAOTING INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

  เช้า  

  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม(11)  ออกเดินทางสู่อุทยานหวงหลง หรือสระมังกรเหลือง

  หรือหุบเขามังกรเหลือง อุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบหินปูนที่มีน้ำใสจนสามารถ สะท้อนสีฟ้า เหลือง ขาว และเขียวจากธรรมชาติแวดล้อมจนเป็นที่มาของทะเลสาบ 5 สี ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังวัดหวงหลง ในหุบเขาที่ลึกจากถนนประมาณ 5.7 กิโลเมตร  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแอ่งน้ำ ลำธารน้อยใหญ่ ที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดมาอาศัยหากิน ชมหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมของหินปูนและแร่ธาตุต่างๆเป็นทางยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีบ่อน้ำเล็กใหญ่มากกว่า 4,300 แห่ง (เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้ )

  เที่ยง

  รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร(12) ออกเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู … ชมทัศนียภาพสองข้างทาง และพักผ่อนบนรถ ตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(13) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  พักที่ CROWNE PLAZA WEST HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

  เช้า

  รับประทานอาหาร ที่โรงแรม(14)  หลังจากนั้น นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่หาชมได้ยากและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีนอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีนและชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟอุทยาน ถ้ามีบริการในวันดังกล่าว)

  จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ศาลเจ้าสามก๊ก และเข้าชม  ภายในศาลเจ้าสามก๊กคือ ที่ตั้ง “สุสานฮุ่ยหลิง” ของพระเจ้าเล่าปี่ (สุสานเล่าปี่ อยู่แยกไปทางซ้ายมือขอตัวศาลเจ้า) และศาลเจ้านักรบ “หวู่โหวฉือ” ของท่านขงเบ้ง อยู่รวมกันในศาลแห่งเดียวกัน โดยด้านนอกสุดจะเป็น ศาลเจ้าเล่าปี่ ถัดไปตรงกลางคือ ศาลเจ้าขงเบ้ง และ ด้านในสุดจะเป็น ศาลเจ้าของสามพี่น้อง และนับเป็นศาลเจ้าเดียวที่มีทั้งเชื้อพระวงศ์ และ ขุนนาง อยู่ในรั้วเดียวกัน เล่าปี่ สืบเชื้อสายมาจาก ราชวงศ์ฮั่น โดย จงซานจิ้งอ๋อง ผู้เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิฮั่นเกงเต้ หรือ จักรพรรดิฮั่นจิงตี้ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่น โดยลำดับแล้ว เล่าปี่มีศักดิ์เป็นเสด็จอาของพระเจ้าเหี้ยนเต้ นำท่านชมรูปปั้นของท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สำคัญในยุคนั้น ทั้งฝ่ายบู้และบุ๋น ชมสุสานของกษัตริย์เล่าปี่ ชมศาลเจ้าขงเบ้งซึ่งอยู่บริเวณด้านในสุด

  เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารกวางตุ้ง)(15)

  หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (TFU)

  16.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ที่ TG 619

  18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  มื้ออาหาร

  มื้อเช้า

  มื้อกลางวัน

  มื้อเย็น

  วันที่ 1

  วันที่ 2

  วันที่ 3

  วันที่ 4

  วันที่ 5

  วันที่ 6

  โรงแรมและที่พัก

  วันที่

  โรงแรมและที่พัก

  ระดับหรือเทียบเท่า

  1

  MINGCHENG TIMES HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  4/5

  2

  HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
  5/5

  3

  HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
  5/5

  4

  MINJIANGHAOTING INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  4/5

  5

  CROWNE PLAZA WEST HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
  5/5

  6

  กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

   You may also like…

   • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้ มินาคามิ 2023Add to cart

    ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | JAPAN AUTUMN NIKKO-MINAKAMI 2024

    ฿87,900
   • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 7คืน 8วัน บิน TG - 2024 | ไม่เข้าร้านรัฐบาลSelect options

    จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 8D 7N | 21-28, 22-29, 23-30 ตุลาคม 2567 | บิน TG ไม่เข้าร้านช้อป

    ฿72,900
   • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2023 | Ja[an Autumn 2023 | Banner ราคาสำหรับเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566Add to cart

    JAPAN AUTUMN 2023 | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 8 วัน 6 คืน (TG) ตามรอยใบไม้แดง จาก โอซาก้า ถึง โตเกียว

    ฿92,900
   • ทัวร์แชงกรีล่า | Tour Shangri-LAAdd to cart

    ทัวร์แชงกรีล่า : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน | บิน TG พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านช้อป – 18-23 พฤษภาคม 2567

    ฿44,900