0
 • No products in the cart.

ทัวร์แชงกรีล่า : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน | บิน TG พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านช้อป

฿44,900฿46,900

ทัวร์จีนคุณภาพ 2567 (2024) | ทัวร์แชงกรีล่า : คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 6วัน 5คืน | โดยสายการบินไทย (TG) (รถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) | พักโรงแรม 5ดาว | ไม่เข้าร้านช้อป

 

ชมเมืองโบราณต้าหลี่ | เจดีย์สามองค์ | วัดฉงเซิ่น | ภูเขาหิมะมังกรหยก | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ | โชว์จางอี้โหมว : Impression Lijiang | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง

 

พีเรียดเดินทาง
26-31 มีนาคม 2567 ราคา 44,900 บาท/ท่าน
10-15 เมษายน 2567 (สงกรานต์) ราคา 46,900 บาท/ท่าน
13-18 เมษายน 2567 (สงกรานต์) ราคา 46,900 บาท/ท่าน
1-6 พฤษภาคม 2567 ราคา 45,900 บาท/ท่าน
18-23 พฤษภาคม 2567 ราคา 44,900 บาท/ท่าน

 

ไฮไลท์ของทริปนี้คือ ได้เที่ยวทั้งวิวธรรมชาติ และ วัฒนธรรมที่หลากหลายในทริปเดียวกัน บนภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 4,506 เมตร สามารถเจอหิมะตลอดทั้งปี ส่วนวัดซงจ้านหลิน หรือ โปตาลาน้อย มีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะมาก

พักโรงแรม ระดับ 5ดาว ถึง 4คืน | บิน TG | อาหาร 15 มื้อ | 15+ สถานที่เที่ยว | ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง | มี TL ที่เป็นช่างภาพ และ ชำนาญเส้นทาง

ทัวร์จีนคุณภาพ 2567 (2024) | ทัวร์แชงกรีล่า : คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 6วัน 5คืน | โดยสายการบินไทย (TG) (รถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) | พักโรงแรม 5ดาว | ไม่เข้าร้านช้อป

ทัวร์แชงกรีล่า-ฤดูใบไม้ผลิ-2024-16x9

ชมเมืองโบราณต้าหลี่ | เจดีย์สามองค์ | วัดฉงเซิ่น | ภูเขาหิมะมังกรหยก | หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ | โชว์จางอี้โหมว : Impression Lijiang | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง

 

ไฮไลท์ของทริปนี้คือ ได้เที่ยวทั้งวิวธรรมชาติ และ วัฒนธรรมที่หลากหลายในทริปเดียวกัน บนภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 4,506 เมตร สามารถเจอหิมะตลอดทั้งปี ส่วนวัดซงจ้านหลิน หรือ โปตาลาน้อย มีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะมาก

พักโรงแรม ระดับ 5ดาว ถึง 4คืน | บิน TG | อาหาร 15 มื้อ | 15+ สถานที่เที่ยว | ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง | มี TL ที่เป็นช่างภาพ และ ชำนาญเส้นทาง

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์แชงกรีล่า : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน | บิน TG พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านช้อป

ตลอดปี

ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

15

มื้ออาหาร

4.8

ดาวที่พัก

TG

การเดินทาง

15
สถานที่ท่องเที่ยว
1
กิจกรรม
ไม่มี
สถานที่ช้อปปิ้ง
ไม่มี
วันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน

08.30

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 4 เจ้าหน้าที่ทราเวิลโปร คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.50

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

14.05

ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
บริการอาหารว่าง ระหว่างการเดินทาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก

FEI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า ****ระดับ 4 ดาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ … เจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของวัดฉงเซิ่ง หรือ เราอาจจะเรียก ได้ว่า เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

วัดฉงเซิ่ง 崇圣寺 The Chongsheng Temple เป็นวัดสำคัญลำดับหนึ่งของอาณาจักรต้าหลี่ 大理 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีอดีตกษัตริย์ของอาณาจักรต้าหลี่เลื่อมใสศรัทธาออกผนวชถึง 9 พระองค์ ในนวนิยายกำลังภายในเรื่องดังของกิมย้ง “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า 天龙八部 (เทียนหลงปาปู้)” เรียก “เทียนหลงซื่อ 天龙寺 หรือวัดมังกรฟ้า”

สัญลักษณ์สำคัญของวัดฉงเซิ่งคึอเจดีย์สามองค์ 崇圣三塔 ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 ม.เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณเบื้องหลังเป็นเทือกเขาเขาเตี่ยนชางซาน 点仓山 มีความสูงสง่างาม กลายเป็นฉากพื้นด้านหลังที่ตัดกับตัวสถาปัตยกรรมของวัดอันเหลืองทองงามอร่ามได้อย่างโดดเด่น สวยงาม ด้านหน้าผินลงสู่ทะเลสาบเอ๋อห่าย 洱海 อันกว้างใหญ่สวยงาม

เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่ง สร้างในสมัยอาณาจักรหนานเจา 南诏 (น่านเจ้า) ตรงกับราชวงค์ถังของจีน (ในช่วง ค.ศ.824-859) เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธนิกายมหายานเจริญรุ่งเรือง เจดีย์สามองค์ จึงนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เจดีย์องค์หลัก (ตรงกลาง) มีชื่อว่าเจดีย์ “เชียนสวินถ่า” 千寻塔 เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ความสูง 69.13 เมตร มี 16 ชั้น และแต่ละชั้นจะมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

สองข้างคือ เจดีย์เหนือใต้ 北南塔 สร้างเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม เจดีย์ทั้งสององค์ มีความสูง 42.19 เมตร มี 10 ชั้น เจดีย์ถูกจัดวางให้สมมาตรกัน เจดีย์สององค์ด้านซ้ายและขวาตั้งอยู่ห่างกัน 97.5 เมตร และห่างจากเจดีย์องค์หลักระยะ 70 เมตรเท่ากัน

ตามคติความเชื่อว่า การสร้างเจดีย์ทั้งสามองค์นี้เพื่อเป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เนื่องจากพื้นที่แถบนี้เคยประสบเหตุอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก จึงได้มีสร้างเจดีย์ที่มีรูปทรงแตกต่างกันสามองค์ขึ้นมา

เพราะเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยว่าพื้นที่นี้เป็นที่อยู่ของมังกร เวลามังกรพลิกตัวจะเหตุเพทภัย จึงสร้างเจดีย์ขึ้นมาทับตัวมังกรไว้ อีกตำนานก็เล่าว่ามีมังกรมาเล่นน้ำในทะเลสาปเอ๋อไห่ ทำให้เกิดน้ำท่วม ในสมัยโบราณนั้นชาวบ้านเชื่อว่ามังกรเกรงกลัวต่อเจดีย์ จึงสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มังกรเข้ามาเล่นน้ำอีก เมื่อเจดีย์ถูกสร้างเสร็จ ก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ คือ พื้นที่บริเวณนั้นไม่มีน้ำท่วมอีกเลย

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่ ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขาย เส้นทางสายไหมในสมัยโบราณ …

จากนั้นออกเดินทางต่อ แวะชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขาที่ลึก และเป็นช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ …

จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวธิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยนน้อยเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

ที่พัก

พักที่ HILTON GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านสู่ วัดซงจ้านหลินซื่อ  หรือวัดกุยหยวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจากพระราชวังโบตาลา แห่งเมืองลาซา ของทิเบต จึงมีชื่อเรียกกันว่าโบตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม ปัจจุบันมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป นำท่านเดินขึ้นสู่ด้านบนเพื่อชมจุดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากมัคคุเทศก์ และเลือกหามุมสวย ๆ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นระลึก …
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าจงเตี้ยน บริเวณวัดจ้วนจิง ชมกงล้อมนตราสีทอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งต้องใช้แรงคนหลายคนจึงจะหมุนได้ พร้อมชมวิวเมืองเก่าจากบนเนินเขา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

บ่าย

ออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาที่ยิ่งใหญ่สุดสายตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) …

แล้วนำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่ ใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณริมสระน้ำฯ และมียอดภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง ซึ่งถือว่าเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอีกมุมหนึ่ง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดิน อิสระให้ท่านเดินชมบริเวณ เมืองโบราณลี่เจียง  ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถ่ายรูปกับซุ้มป้ายทางเข้า กังหันน้ำโบราณ ชมวิถีชีวิตของชนเผ่านาซี สัมผัสบรรยากาศที่ชาวบ้านออกมารวมตัวเต้นรำกันเป็นวงกลม บริเวณลานหิน แล้วช้อปปิ้งในตลาด “สี่เหลี่ยม” ต้าเอี้ยนเจิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมือง ในภายบริเวณ

ที่พัก

พักที่ InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิด บนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งถึงเป็นภูเขาศักสิทธิ์ที่เป็นนับถือของชาวพื้นเมือง และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านชื่นชมบรรยากาศด้านบนยอดเขา แล้วนำท่านลงกระเช้าสู่สถานีด้านล่าง แล้วออกเดินทางสู่บริเวณ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน จุดชมวิวที่มีความสวยงามแปลกตา ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ที่มีสีเทอร์ควอยซ์  กับฉากหลังที่เป็นยอดของภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหม่ว ซึ่งได้เป็นผู้ออกแบบโรงละครไว้อย่างอลังการ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก กับการคัดเลือกนักแสดงซึ่งเป็นชนเผ่าท้องถิ่นกว่า 500 คน มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานพื้นเมือง ได้อย่างน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี ชมน้ำตกมังกร กับน้ำใสสะอาดซึ่งเป็นตาน้ำที่ละลายมาจากยอดภูเขาหิมะ ขอพรที่บ่อน้ำศักสิทธิ์ และต้นไม้เทวดา …

ในบริเวณเดียวกันนำท่านเข้าชม วัดยอดหยก วัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ ชิง ในแบบของสถาปัตยกรรมผสมผสานของจีนชาวฮั่น ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าจั้ง ด้านหน้ามีซึ่งมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆ ตามความเชื่อความนับถือของคนในสมัยโบราณ ….

แล้วนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่เมืองลี่เจียง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

ที่พัก

พักที่ InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง
ขบวนที่ D8784 เวลา 08.25 – 11.23 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.58 ชั่วโมง

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย หรือฉายาว่า ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองสัมฤทธิ์หนักถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทองจึงได้ชื่อว่า “ ตำหนักทอง ” นำท่านเดินชมจุดสำคัญ ๆ ภายในบริเวณอันร่มรื่น ก่อนเดินทางต่อไปยังถนนจินปี้ลู่ ย่านการค้าที่มีเอกลักษณ์จีน ที่เก่าแก่ ที่สุดในคุนหมิง และเนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่า และปี้จี จึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่า และซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในราชวงศ์เต๋อ ราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

ที่พัก

พักที่ WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดหยวนทง  วัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

15.20 น.

ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

โรงแรมและที่พัก

วันที่

โรงแรมและที่พัก

ระดับหรือเทียบเท่า

1

FEI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า ****ระดับ 4 ดาว
4/5

2

HILTON GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว
5/5

3

InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5
5/5

4

InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5
5/5

5

WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว
5/5

6

กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

  Thank you for reading this post. Don't forget to follow! | express opinions or suggestions

  Additional information

  สายการบินขาไป

  การบินไทย (TG 612) 10:55–14:05

  สายการบินขากลับ

  การบินไทย (TG 613) 15:20–16:35

  การเดินทางจาก ลี่เจียง สู่ นครคุนหมิง

  ใช้รถไฟความเร็วสูง ขบวน D8784 (8:23-11:23) ใช้่เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

  26-31 มีนาคม 2567

  ราคา 44,900 บาท/ท่าน

  10-15 เมษายน 2567 (สงกรานต์)

  ราคา 46,900 บาท/ท่าน

  13-18 เมษายน 2567 (สงกรานต์)

  ราคา 46,900 บาท/ท่าน

  1-6 พฤษภาคม 2567

  ราคา 45,900 บาท/ท่าน

  18-23 พฤษภาคม 2567

  ราคา 44,900 บาท/ท่าน

  DOWNLOAD โปรแกรมเดินทาง

  โปรแกรมเดินทาง ทัวร์แชงกรีล่า Click

  Or Scan

   โปรแกรมทัวร์แชงกรีล่าฤดูใบไม้ผลิ.png

  ไฮไลท์ทัวร์

  ทัวร์แชงกรีล่า : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน | บิน TG พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านช้อป

  ตลอดปี

  ทัวร์นี้เที่ยวได้ตลอดปี

  ฤดูใบไม้ผลิ

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ

  ฤดูร้อน

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูร้อน

  ฤดูใบไม้ร่วง

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ร่วง

  ฤดูหนาว

  ทัวร์นี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาว

  15

  มื้ออาหาร

  4.8

  ดาวที่พัก

  TG

  การเดินทาง

  15
  สถานที่ท่องเที่ยว
  1
  กิจกรรม
  ไม่มี
  สถานที่ช้อปปิ้ง
  ไม่มี
  วันอิสระ

  รายละเอียดทัวร์

  เดินทาง 6 วัน 5 คืน

  08.30

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 4 เจ้าหน้าที่ทราเวิลโปร คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

  10.50

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

  14.05

  ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นำท่านออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
  บริการอาหารว่าง ระหว่างการเดินทาง

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ที่พัก

  FEI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า ****ระดับ 4 ดาว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่าน ชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ … เจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของวัดฉงเซิ่ง หรือ เราอาจจะเรียก ได้ว่า เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น

  วัดฉงเซิ่ง 崇圣寺 The Chongsheng Temple เป็นวัดสำคัญลำดับหนึ่งของอาณาจักรต้าหลี่ 大理 ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณต้าหลี่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีอดีตกษัตริย์ของอาณาจักรต้าหลี่เลื่อมใสศรัทธาออกผนวชถึง 9 พระองค์ ในนวนิยายกำลังภายในเรื่องดังของกิมย้ง “แปดเทพอสูรมังกรฟ้า 天龙八部 (เทียนหลงปาปู้)” เรียก “เทียนหลงซื่อ 天龙寺 หรือวัดมังกรฟ้า”

  สัญลักษณ์สำคัญของวัดฉงเซิ่งคึอเจดีย์สามองค์ 崇圣三塔 ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 ม.เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณเบื้องหลังเป็นเทือกเขาเขาเตี่ยนชางซาน 点仓山 มีความสูงสง่างาม กลายเป็นฉากพื้นด้านหลังที่ตัดกับตัวสถาปัตยกรรมของวัดอันเหลืองทองงามอร่ามได้อย่างโดดเด่น สวยงาม ด้านหน้าผินลงสู่ทะเลสาบเอ๋อห่าย 洱海 อันกว้างใหญ่สวยงาม

  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่ง สร้างในสมัยอาณาจักรหนานเจา 南诏 (น่านเจ้า) ตรงกับราชวงค์ถังของจีน (ในช่วง ค.ศ.824-859) เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธนิกายมหายานเจริญรุ่งเรือง เจดีย์สามองค์ จึงนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เจดีย์องค์หลัก (ตรงกลาง) มีชื่อว่าเจดีย์ “เชียนสวินถ่า” 千寻塔 เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ความสูง 69.13 เมตร มี 16 ชั้น และแต่ละชั้นจะมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ถือเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

  สองข้างคือ เจดีย์เหนือใต้ 北南塔 สร้างเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม เจดีย์ทั้งสององค์ มีความสูง 42.19 เมตร มี 10 ชั้น เจดีย์ถูกจัดวางให้สมมาตรกัน เจดีย์สององค์ด้านซ้ายและขวาตั้งอยู่ห่างกัน 97.5 เมตร และห่างจากเจดีย์องค์หลักระยะ 70 เมตรเท่ากัน

  ตามคติความเชื่อว่า การสร้างเจดีย์ทั้งสามองค์นี้เพื่อเป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เนื่องจากพื้นที่แถบนี้เคยประสบเหตุอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก จึงได้มีสร้างเจดีย์ที่มีรูปทรงแตกต่างกันสามองค์ขึ้นมา

  เพราะเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยว่าพื้นที่นี้เป็นที่อยู่ของมังกร เวลามังกรพลิกตัวจะเหตุเพทภัย จึงสร้างเจดีย์ขึ้นมาทับตัวมังกรไว้ อีกตำนานก็เล่าว่ามีมังกรมาเล่นน้ำในทะเลสาปเอ๋อไห่ ทำให้เกิดน้ำท่วม ในสมัยโบราณนั้นชาวบ้านเชื่อว่ามังกรเกรงกลัวต่อเจดีย์ จึงสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มังกรเข้ามาเล่นน้ำอีก เมื่อเจดีย์ถูกสร้างเสร็จ ก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ คือ พื้นที่บริเวณนั้นไม่มีน้ำท่วมอีกเลย

  จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

  บ่าย

  ออกเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่ ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขาย เส้นทางสายไหมในสมัยโบราณ …

  จากนั้นออกเดินทางต่อ แวะชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขาที่ลึก และเป็นช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ …

  จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวธิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยนน้อยเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

  ที่พัก

  พักที่ HILTON GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นพาท่านสู่ วัดซงจ้านหลินซื่อ  หรือวัดกุยหยวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจากพระราชวังโบตาลา แห่งเมืองลาซา ของทิเบต จึงมีชื่อเรียกกันว่าโบตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม ปัจจุบันมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป นำท่านเดินขึ้นสู่ด้านบนเพื่อชมจุดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากมัคคุเทศก์ และเลือกหามุมสวย ๆ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นระลึก …
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าจงเตี้ยน บริเวณวัดจ้วนจิง ชมกงล้อมนตราสีทอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งต้องใช้แรงคนหลายคนจึงจะหมุนได้ พร้อมชมวิวเมืองเก่าจากบนเนินเขา

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

  บ่าย

  ออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาที่ยิ่งใหญ่สุดสายตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) …

  แล้วนำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่ ใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะบริเวณภูเขามังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณริมสระน้ำฯ และมียอดภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง ซึ่งถือว่าเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันอีกมุมหนึ่ง

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดิน อิสระให้ท่านเดินชมบริเวณ เมืองโบราณลี่เจียง  ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถ่ายรูปกับซุ้มป้ายทางเข้า กังหันน้ำโบราณ ชมวิถีชีวิตของชนเผ่านาซี สัมผัสบรรยากาศที่ชาวบ้านออกมารวมตัวเต้นรำกันเป็นวงกลม บริเวณลานหิน แล้วช้อปปิ้งในตลาด “สี่เหลี่ยม” ต้าเอี้ยนเจิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมือง ในภายบริเวณ

  ที่พัก

  พักที่ InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิด บนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งถึงเป็นภูเขาศักสิทธิ์ที่เป็นนับถือของชาวพื้นเมือง และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านชื่นชมบรรยากาศด้านบนยอดเขา แล้วนำท่านลงกระเช้าสู่สถานีด้านล่าง แล้วออกเดินทางสู่บริเวณ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน จุดชมวิวที่มีความสวยงามแปลกตา ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ ที่มีสีเทอร์ควอยซ์  กับฉากหลังที่เป็นยอดของภูเขาหิมะมังกรหยก

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหม่ว ซึ่งได้เป็นผู้ออกแบบโรงละครไว้อย่างอลังการ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก กับการคัดเลือกนักแสดงซึ่งเป็นชนเผ่าท้องถิ่นกว่า 500 คน มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานพื้นเมือง ได้อย่างน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก(วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี ชมน้ำตกมังกร กับน้ำใสสะอาดซึ่งเป็นตาน้ำที่ละลายมาจากยอดภูเขาหิมะ ขอพรที่บ่อน้ำศักสิทธิ์ และต้นไม้เทวดา …

  ในบริเวณเดียวกันนำท่านเข้าชม วัดยอดหยก วัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ ชิง ในแบบของสถาปัตยกรรมผสมผสานของจีนชาวฮั่น ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าจั้ง ด้านหน้ามีซึ่งมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆ ตามความเชื่อความนับถือของคนในสมัยโบราณ ….

  แล้วนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่เมืองลี่เจียง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

  ที่พัก

  พักที่ InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง
  ขบวนที่ D8784 เวลา 08.25 – 11.23 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.58 ชั่วโมง

  11.00 น.

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  ตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย หรือฉายาว่า ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองสัมฤทธิ์หนักถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทองจึงได้ชื่อว่า “ ตำหนักทอง ” นำท่านเดินชมจุดสำคัญ ๆ ภายในบริเวณอันร่มรื่น ก่อนเดินทางต่อไปยังถนนจินปี้ลู่ ย่านการค้าที่มีเอกลักษณ์จีน ที่เก่าแก่ ที่สุดในคุนหมิง และเนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทอง และซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่า และปี้จี จึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่า และซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในราชวงศ์เต๋อ ราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร

  ที่พัก

  พักที่ WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ วัดหยวนทง  วัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย

  เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

  15.20 น.

  ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

  16.30 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  มื้ออาหาร

  มื้อเช้า

  มื้อกลางวัน

  มื้อเย็น

  วันที่ 1

  วันที่ 2

  วันที่ 3

  วันที่ 4

  วันที่ 5

  วันที่ 6

  โรงแรมและที่พัก

  วันที่

  โรงแรมและที่พัก

  ระดับหรือเทียบเท่า

  1

  FEI LONG HOTEL หรือเทียบเท่า ****ระดับ 4 ดาว
  4/5

  2

  HILTON GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว
  5/5

  3

  InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5
  5/5

  4

  InterContinental Lijiang Ancient Town Resort หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5
  5/5

  5

  WYNDHAM HOTEL หรือเทียบเท่า *****ระดับ 5 ดาว
  5/5

  6

  กรุณา กรอกข้อมูลการจอง

   Thank you for reading this post. Don't forget to follow! | express opinions or suggestions

   You may also like…

   • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้ มินาคามิ 2023Add to cart

    ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | JAPAN AUTUMN NIKKO-MINAKAMI 2024

    ฿87,900
   • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 7คืน 8วัน บิน TG - 2024 | ไม่เข้าร้านรัฐบาลSelect options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

    จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 5 ดาว 8D 7N | 21-28, 22-29, 23-30 ตุลาคม 2567 | บิน TG ไม่เข้าร้านช้อป

    ฿72,900
   • ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูใบไม้ผลิ  | ทัวร์ชมซากุระ ที่ ฮาโกดาเตะ (ฮอกไกโด)Add to cart

    JAPAN SPRING 2024 | HOKKAIDO : Sakura @Hakodate In April | 7 Day, 5 Night | TG

    ฿89,900
   • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2023 | Ja[an Autumn 2023 | Banner ราคาสำหรับเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2566Add to cart

    JAPAN AUTUMN 2023 | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 8 วัน 6 คืน (TG) ตามรอยใบไม้แดง จาก โอซาก้า ถึง โตเกียว

    ฿92,900